Gratis levering vanaf € 50*
Gratis geschenk bij elke bestelling
Haar & Schoonheid sinds 1973

Modelformulier

Herroepingsrecht voor verbruikers

Onderstaand informeren wij u over de voorwaarden en gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten bij postorders. Een contractuele toekenning van rechten die verder strekken dan de wettelijke rechten, is daarmee niet verbonden. Het wettelijke herroepingsrecht geldt met name niet voor commerciële wederverkopers.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u (baslerbeauty GmbH & Co. KG, Gansäcker 20, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland, Telefoon 08000 / 222273, E-Mail: info@basler-beauty.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Er zijn wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, waarbij wij ons voorbehouden om te verwijzen naar de volgende regelingen:

Een herroepingsrecht kan voortijdig vervallen bij overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, en in geval van overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor de herroeping

Hiernavolgend vindt u het “Modelformulier voor herroeping” dat onder geïndividualiseerd in de bovenstaande herroepingsinformatie wordt genoemd.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan (baslerbeauty GmbH & Co. KG, Gansäcker 20, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland, Telefoon 08000 / 222273, E-Mail: info@basler-beauty.nl):

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.